CPME tim za potrebe svih sektora osposobljen je i motivisan da radi sljedeće projekte:

  • Priprema aplikacija za projekte iz EU i drugih fondova
  • Istraživanje tržišta
  • Izrada studija izvodlјivosti
  • Investicione studije
  • Izrada marketinških strategija

Projekat “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries”

Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT) Univerziteta u Banjoj Luci, zajedno sa Centrom za projekt menadžment i preduzetništvo (CPME) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, je partner na projektu “Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom” (eng. “Accelerating Progress on Tobacco Taxes in Low-and Middle Income countries“). Projekat je dio međunarodne inicijative, a na prostoru Zapadnog Balkana regionalnom mrežom s fokusom na oporezivanje duvana i duvanskih proizvoda koordiniše Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija. Univerzitet u Banjoj Luci (CPTT i CPME) je zadužen za istraživanje i provođenje aktivnosti koje se odnose na područje Bosne i Hercegovine.

Cilj istraživanja i drugih aktivnosti na projektu jeste obezbijediti visoko-kvalitetne i pristupačne radove, te sažetke javnih politika sa preporukama kako za donosioce politika na vlasti, tako i za civilno društvo. Istraživačka komponenta je fokusirana na jaz u istraživanju o ekonomskim i fiskalnim aspektima politika oporezivanja duvana i duvanskih proizvoda u ciljanim državama s ciljem obezbjeđenja adekvatnih ulaznih informacija za stvaranje efektivnijih politika oporezivanja u ovoj oblasti. Istraživačke teme uključuju troškove i koristi duvana i oporezivanja duvana za budžete ciljanih država, uticaji na rad, nelegalna trgovina i sivo tržište, poštivanje zakonskih odredbi od strane duvanske industrije, uključujući i izbjegavanje poreza, te uticaj akciza na duvan i duvanske proizvode na nejednakost.

Trajanje projekta: 01.01 – 31.12.2018. godine

Zvanični sajt projekta: http://tobaccotaxation.org/

Projektni tim UNIBL:


Mr Anđela Pepić, CPTT, rukovoditeljka projekta za BiH

Prof. dr Saša Petković, CPME Ekonomski fakultet, rukovodilac istraživačkog tima

Prof. dr Jovo Ateljević, CPME Ekonomski fakultet, stariji istraživač

Doc. dr Dragan Gligorić, CPME Ekonomski fakultet, istraživač

Mr Borislav Vukojević, Fakultet političkih nauka, istraživač
GEM projekat ponovo u Bosni i Hercegovini – CPME dio projektnog tima

Najveći svjetski akademski istraživački projekt iz oblasti preduzetništva – Globalni monitor poduzetništva (GEM) ponovo će biti proveden u 2017. godini u Bosni i Hercegovini. Tako će Bosna i Hercegovina i ove godine biti dio svjetske zajednice GEM istraživača i naći se u svjetskom GEM izvještaju sa pokazateljima o stanju preduzetništva sa još preko 70 zemalja iz cijelog svijeta.

Pored Centra za razvoj preduzetništva iz Tuzle http://www.cerpod-tuzla.org/index.php/bs/ , kao nosioca GEM licence za BiH, implementaciji projekta u 2017. godini pridružili su se i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru (www.ef.sve-mo.ba) i Centar za projektni menadžment i preduzetništvo Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (CPME) (http://www.cpme.ef.unibl.org/). Članove GEM tima BiH ove godine čine eminentni profesori i istraživači iz oblasti poduzetništva u BiH, a detalje o GEM timu BiH moguće je pogledati na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-tim.

Svrha GEM-a je da istraži i procijeni ulogu preduzetništva u ekonomskom rastu države. S obzirom da GEM posmatra preduzetništvo na nivou pojedinca i u nekoliko faza, to omogućava sveobuhvatnije razumijevanje poslovnih aktivnosti u poređenju sa mjerama koje se baziraju na broju registrovanih biznisa (tj. GEM bilježi i neformalne i formalne poslovne aktivnosti koje obuhvataju i preduzeća u procesu pokretanja, kao i ona koja su već pokrenuta i etablirana preduzeća). GEM djeluje u skladu sa sljedećim ciljevima:

  1. Omogućiti poređenje nivoa preduzetničke aktivnosti u različitim zemljama;
  2. Otkriti u kojem obimu preduzetnička aktivnost utiče na ekonomski rast pojedinih zemalja;
  3. Identifikovati faktore koji potiču i/ili ometaju nastanak i razvoj preduzetničke aktivnosti;
  4. Uticati na fomulisanje efektivnih i ciljanih politika usmjerenih na podsticanje preduzetništva.

Implementiranje istraživanja prema GEM metodologiji u BiH će se dešavati u periodu maj – juli 2017. godine, a publikacija svjetskog GEM izvještaja očekuje se u januaru 2018. godine. Detaljniji uvid u stanje preduzetništva u BiH baziran na relevantnim naučnim pokazateljima će biti dat u BiH GEM izvještaju za 2017. godinu čije se izdavanje očekuje na proljeće 2018. godine. Ranije BiH GEM izvještaje moguće je pronaći na http://cerpod-tuzla.org/index.php/bs/gem/gem-izvjestaji

EnglishSerbia